top of page
PRIVACY & SAFETY

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door gebruik te maken van onze webshop, stemt u in met de voorwaarden van deze verklaring.


1. Verzamelde informatie

Wanneer u onze webshop bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie van u verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens en betaalgegevens. Wij verzekeren u dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor interne doeleinden, zoals het verwerken van uw bestellingen, het verbeteren van onze dienstverlening en het personaliseren van uw winkelervaring.
 

2. Gegevensbeveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Onze webshop maakt gebruik van beveiligde verbindingen en encryptietechnologieën om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig wordt opgeslagen en overgedragen.


3. Gegevensdeling met derden

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens niet te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is. U kunt erop vertrouwen dat uw informatie bij ons blijft en enkel wordt gedeeld met externe partijen, indien de verwerking van uw bestelling dit vereist.


4. Cookies

Onze webshop maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en worden alleen gebruikt voor analytische en functionele doeleinden.


5. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem contact met ons op via griet.bertels@gmail.com als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen.

 

Door onze webshop te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om deze verklaring bij te werken als dat nodig is. We raden u aan regelmatig deze pagina te raadplegen voor de meest recente informatie.

 

Dank u voor uw vertrouwen 

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B
 1. De prijzen op de website en in offertes zijn gebaseerd op actuele lonen, materialen en diensten. Als deze kosten veranderen, kan de verkoper de prijzen aanpassen. De klant kan de overeenkomst binnen acht dagen opzeggen na kennisgeving van de prijswijziging.
   

 2. Offertes zijn 30 dagen geldig en kunnen tot acceptatie door de koper eenzijdig worden gewijzigd. Prijzen zijn exclusief btw. Na acceptatie zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk bevestigen. 
   

 3. Bij bestellingen op maat zal gevraagd worden een voorschot te betalen. Pas na het betalen van dit voorschot zullen de werken aangevat worden. Dit voorschot is niet terugvorderbaar.
   

 4. In geval van annulering van de overeenkomst is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. 
   

 5. De verkoper streeft naar tijdige levering van goederen. Verwachte vertragingen worden gemeld, maar geven in geen geval recht op een schadevergoeding. 
   

 6. Klachten over conformiteit of zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden ingediend binnen acht dagen na voltooiing van het werk of levering van producten, materialen of goederen.
   

 7. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De koper dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 
   

 8. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen. 
   

 9. Bij niet-tijdige afname of weigering tot afname, wordt er een stallingskost aangerekend aan 25 EURO per week, tenzij expliciet anders vermeld.
   

 10. Alle facturen zijn onmiddellijk opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
   

 11. Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest van 10,5 % (2023). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 50 euro.
   

 12. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
   

 13. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het is de koper verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen/materialen.
   

 14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht van Antwerpen bevoegd.
   

 15. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
   

 16. Beide partijen kunnen de overeenkomst automatisch beëindigen als de andere partij failliet gaat of duidelijk niet in staat is om aan de verplichtingen te voldoen.
   

 17. Als er niet wordt betaald, kan de verkoper verdere leveringen, prestaties en diensten stopzetten.
   

 18. De verkoper is alleen aansprakelijk voor opzettelijke fouten en ernstige fouten. Hij is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, economische schade of winstverlies als gevolg van een inbreuk op de overeenkomst. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de waarde van de geleverde goederen volgens de overeenkomst.
   

 19. De Auteur behoudt onverminderd het eigendomsrecht en de auteursrechten op alle werken. Geen enkel deel van de werken mag worden gereproduceerd, in welke vorm of op welk medium dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Auteur."
   

 20. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Rechten en verplichtingen uit de overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van de verkoper. Het niet uitoefenen van rechten door de verkoper of koper op elk moment betekent niet dat ze afzien van die rechten

bottom of page