Print deze pagina: Print deze pagina:

 

                ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 't Prinsekind zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 't Prinsekind ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 't Prinsekind zijn vrijblijvend en  't Prinsekind behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 't Prinsekind en onvangst van bijhorende betaling.
't Prinsekind is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 't Prinsekind u dit zo spoedig mogelijk mee.
Het is overigens niet onze bedoeling om bestellingen te weigeren, maar het is contractueel noodzakelijk dit te melden, voor gevallen van uitputting van voorraad, of bestellingen voor landen waar we niet kunnen leveren, of die van een omvang zijn die praktische problemen stelt bijvoorbeeld...

 

 Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaand aan de levering. Pas na ontvangst van uw betaling op onze rekening wordt overgegaan tot verwerking van uw bestelling.

 

 Artikel 4. Levering

4.1 De door 't Prinsekind opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

 Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan bedrijfsnaam verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

 Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 't Prinsekind geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Alle produkten met tekeningen van Griet Bertels mogen niet voor commercïele doeleinden gebruikt worden. Dat houdt in dat u of uw organisatie ze niet mag gebruiken voor doelen met winstoogmerk.


6.3  't Prinsekind garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 't Prinsekind daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. Op deze manier zoeken we een passende oplossing voor uw probleem.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 't Prinsekind de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, en in het geval van stempels, deze ongebruikt zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

 

 Artikel 8. Garantie

8.1 Niet van toepassing.

 

 Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 't Prinsekind , dan wel tussen 't Prinsekind en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 't Prinsekind , is 't Prinsekind niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 't Prinsekind .

 

 Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 't Prinsekind ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 't Prinsekind gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 't Prinsekind kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Herroepingsrecht

11.1 U heeft als consument het recht om binnen een periode van 14 kalenderdagen volgend op de finale levering van een bestelling, zonder opgave van reden. Daarbij gelden volgende bepalingen:
 

  • Finale levering houdt in: "Het ogenblik waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste deel van een bestelling fysiek in bezit gekregen heeft.
  • Dit recht is gebonden aan volgende beperkende voorwaarden, vermeld in artikel 11.2

11.2 Voor volgende artikelen vallen buiten het recht op herroeping en kunnen onder geen beding herroepen worden:

  • Artikelen verkregen met Promotie of enige andere vorm van korting.
  • Op maat gemaakte artikelen of bestellingen die aangepast werden naar een persoonlijke wens.
  • Artikelen die sporen van gebruik vertonen. 

11.3 De procedure voor herroeping verloopt als volgt:
 

  • U bericht ons schriftelijk binnen de gestelde termijn van uw beslissing. de verzenddatum wordt daarbij gehanteerd ter controle van die termijn.
  • U stuurt ons tevens onverwijld (te verzenden binnen 14 kalenderdagen na het kenbaar maken van de beslissing tot herroeping van de bestelling. De verzendingsdatum wordt hierbij als controledatum gehanteerd) de bestelling retour; dit geschiedt op uw kosten. 't Prinsekind zal niet tussenbeide komen in deze retour-verzendingskosten, nohc in enige andere kosten die verbonden zijn aan het herroepen van de bestelling of een deel van de bestelling.
  • Bij ontvangst controleren we de bestelling en wanneer deze voldoet aan de gestelde eisen (11.2) storten wij u het pro rata bedrag (aandeel artikel in bestelling) terug met inbegrip van het pro rata aandeel in de verzendkosten.

11.4 Indien het 't Prinsekind niet kan ingaan op uw vraag om herroeping om algemeen geldende wettelijke redenen om omwille van de begrenzende bepalingen in artikel 11.2; dan zullen wij u dit eveneens schriftelijk laten weten met opgave van reden. Indien u dat dan wenst kan het artikel of de bestelling in kwestie opnieuw naar u verstuurd worden. Administratie- en verzendingskosten hiervoor zijn ten koste van de klant.

 

 Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan 't Prinsekind schriftelijk opgave doet van een adres, is 't Prinsekind gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 't Prinsekind schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door 't Prinsekind gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 't Prinsekind deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien in één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 't Prinsekind in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 't Prinsekind vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling; overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

12.4 't Prinsekind is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België, in het Nederlands.

 

 

Doorgaan

Mijn winkelwagentje

 
 
 
 
 
Uw winkelwagen is leeg

Nieuwsbrief